Pressrum

Pressrum

28 jan 2019
Alkoholforskning

Systembolaget fördelar 10 miljoner till utvalda alkoholforskningsprojekt

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar ut totalt 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt runt om i landet. Flera av de projekt som får anslag i år fokuserar på internetbaserade behandlingsmetoder inom alkoholområdet.

Dessa projekt undersöker hur unga personer som själva har alkoholproblem, eller som har anhöriga med problem, kan få internetbaserat stöd. Ett sådant projekt leds av Anna Strandberg vid Karolinska Institutet som undersöker hur den webbaserade metoden Grubbel fungerar som behandlingsverktyg för 15-25-åringar som har en förälder med alkoholproblem eller psykisk ohälsa.

- Vi är oerhört glada över att Systembolagets Alkoholforskningsråd valde att fördela forskningsmedel till studien. Ungdomar som växer upp i familjer med alkoholproblem nås inte alltid av det stöd som erbjuds inom exempelvis socialtjänsten. Därför är det viktigt att utveckla och studera metoder som kan nå fler, säger Anna Strandberg, fil.dr, STAD, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet.

Anders Håkansson vid Lunds universitet leder ett projekt där man tittar närmare på internetbehandling av riskbruk särskilt riktat mot unga HBTQ-personer. Här handlar det om att bredda vården till att möta även de som inte har ett avancerat alkoholberoende utan snarare en riskabel konsumtion.

- Anslaget från Alkoholforskningsrådet har stor betydelse för att vi ska kunna testa en modern behandlingsmetod hos en patientgrupp som har förhöjda risker för beroende. Det behövs mer konkreta behandlingsmetoder för att vända en problematisk utveckling vad gäller alkoholkonsumtion och dess psykiska konsekvenser, säger Anders Håkansson, professor och överläkare vid Enheten för klinisk beroendeforskning, IKVL, Lunds universitet. 

Totalt har 33 projekt beviljats stöd av Systembolagets Alkoholforskningsråd, som består av 11-15 från Systembolaget fristående ledamöter. Rådet bidrar till att stärka alkoholforskningen i Sverige genom att stödja relevant forskning.

Systembolagets engagemang i alkoholforskning

I Systembolagets uppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det görs via informationsinsatser och stöd till alkoholforskning. Vi arrangerar kunskapsseminarier, delfinansierar en professur i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, delar ut stipendium till unga forskare, samt delar ut ett kunskapspris till forskare. Mer information finns här:

https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/forskning/

För ytterligare information kontakta:

Anna Raninen, ansvarig alkoholforskning Systembolaget, 072-077 97 29, anna.raninen@systembolaget.se 

Anna Strandberg, fil.dr, STAD, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, 070-736 26 92, anna.strandberg@ki.se 

Anders Håkansson, professor och överläkare vid Lunds universitet, 046-17 55 96, anders_c.hakansson@med.lu.se,  

Systembolagets pressjour, 070-245 00 47, press@systembolaget.se 

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.