Pressrum

Pressrum

22 okt 2021
Finansiell information

Systembolagets delårsrapport januari-september: Fortsatt högt tryck på Systembolaget och test av självutcheckning

Systembolagets intäkter under de första nio månaderna ökade med 5,5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 28 159 (26 701) miljoner kronor. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 10,7 miljoner liter vilket motsvarar 2,5 procent. Det är ett fortsatt högt tryck på kundbeställningar, både online, i butik och via ombud. Under kvartalet publicerades för första gången en rapport om alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser på regionnivå i Sverige. Rapporten, som har rönt stort intresse, visar att kostnaderna uppgår till totalt 101 miljarder kronor och att skillnaderna mellan regionerna är stora.

I delårsrapporten januari-september ser Systembolaget ett fortsatt tryck på både butiker och e-handel. Systembolagets leverantörer hade under sommaren utmaningar gällande varuleveranser till vissa butiker, på grund av ett allmänt ansträngt läge i handeln hos distributörer och i transportledet.

Systembolaget har under kvartalet testat självutcheckning i två av sina butiker som ett led i uppdraget att erbjuda god och ansvarsfull service till Systembolagets kunder. Testet ska ge mer information om kundernas förändrade köpbeteenden och förväntningar och säkerställa att Systembolagets försäljningsregler efterföljs.

Under januari-september uppgick ålderskontrollen glädjande nog till 97 (95) procent.

I september lanserades Systembolagets årliga Alkoholrapport, vars syfte är att ge en samlad bild av alkoholen i Sverige. I år var temat alkohol och vård. Rapporten visar att allmänhetens kunskap om hälsoriskerna med alkoholkonsumtion är låg, samtidigt som många drabbas av alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholrelaterad vård kostar samhället miljarder varje år. Därför är det är viktigt med ett fortsatt arbete för att hålla nere skador och kostnader, trots att Sverige har en lägre alkoholkonsumtion och färre alkoholrelaterade skador än övriga EU.

Hjälporganisationen Oxfam har på Systembolagets uppdrag undersökt hur arbetsvillkoren i den italienska vinbranschen ser ut – då bolaget verkar för goda villkor i alla led i värdekedjan och dryckesbranschen. Systembolaget har kommit långt och är på rätt väg i sitt arbete med mänskliga rättigheter i leverantörskedjan men Oxfams rapport belyser att det finns områden att förbättra.

– Vi har bland annat infört ett ramverk för hållbara inköp av drycker. Rapporten stöttar arbetet med att priset på varor ska ta höjd för att skörd och produktion sker utan att skapa risker för arbetstagarna i leverantörskedjan, säger Systembolagets vd, Magdalena Gerger.

Intäkterna under perioden januari-september uppgick till 28 159 (26 701) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning på 5,5 procent. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 10,7 miljoner liter vilket motsvarar 2,5 procent.

Rörelseresultatet för året uppgick till 333 (398) miljoner kronor. Minskningen beror till stor del på högre försäljningskostnader under perioden relaterat till den högre försäljningsvolymen samt en ökad andel kundbeställningar med påverkan på både butik och depå.

Systembolagets delårsrapport för perioden januari-september finns att läsa här

För mer information kontakta: 
Anders Porelius, enhetschef Press och Samhällsrelationer, Systembolaget, mobil 0720-70 67 40, anders.porelius@systembolaget.se

Relaterade dokument

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.