Pressrum

Pressrum

30 nov 2022
Systembolagets uppdrag

Dagens äldre dricker mer

Alkoholkonsumtionen i åldersgruppen 65-84 år har ökat med 30 procent mellan 2004 och 2021, samtidigt som alkoholkonsumtionen hos befolkningen i andra åldersgrupper har minskat. Det framgår av en rapport som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) tagit fram på uppdrag av Systembolaget. 

Alkoholkonsumtionen hos svenska befolkningen har minskat de senaste 15 åren och störst är minskningen bland de yngre. Åldersgruppen 65 år och uppåt, visar däremot på en ökande alkoholkonsumtion. De är också den enda ålderskategori som uppvisar en uppgång i Socialstyrelsens index över alkoholrelaterad slutenvård under 2000-talet.

Känsligheten för alkohol ökar med stigande ålder vilket bland annat hänger samman med en minskad kroppsvikt och en högre förekomst av sjukdomar med åtföljande medicinering. 

– Vanligtvis sjunker alkoholkonsumtionen med stigande ålder men de som blir äldre idag har med sig en högre alkoholkonsumtion upp i hög ålder än tidigare generationer, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskningsfrågor på Systembolaget

Äldre idag har bättre ekonomi och hälsa och lever ett aktivt liv längre där alkohol kan ingå som en del av livsstilen. Den 30 november anordnar Systembolaget tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping och Region Jönköpings län en konferens för personal inom primärvård, kommunala och regionala verksamheter med fokus på alkohol och äldre.

– Det är viktigt med insatser som handlar om att äldre får kunskap om att kroppen inte tål samma mängd alkohol som tidigare. Därför genomför vi kunskapshöjande insatser, främst till personer som i sitt yrke möter äldre, inte minst inom primärvården för att de ska kunna föra detta vidare, säger Anna Raninen, Systembolaget. 

Rapporten ”Alkoholvanor hos äldre 2004–2021 - Ett kunskapsunderlag med Monitormätningarna som bas” kan laddas ner här: www.can.se/publikationer/alkoholvanor-hos-aldre-2004-2021/

Ta del av intervjuer och forskningsresultat om alkohol och äldre på omsystembolaget.se: www.omsystembolaget.se/folkhalsa/samhalle/alkoholrapporter/alkohol-och-aldre

För ytterligare information, kontakta:  
Systembolagets presskontakt, 08-503 302 95, press@systembolaget.se  

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.