Pressrum

Pressrum

11 feb 2022
Finansiell information

Systembolagets bokslutskommuniké 2021: Ökad ålderskontroll och högt tryck i butikerna

Systembolagets ålderskontroll har ökat och nått en ny toppnivå, kundnöjdheten är fortsatt hög, och pandemirestriktioner har påverkat försäljningen, som ökat med en procent.

Systembolagets samhällsuppdrag har ett socialpolitiskt syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar. I Systembolagets bokslut för år 2021 har ålderskontrollen uppgått till 96,5 procent, vilket är en ny toppnivå och en ökning med drygt en procent, jämfört med året innan, då den hamnade på 95,3 procent.

– En viktig del av vårt samhällsuppdrag handlar om att sälja med ansvar, bland annat genom att inte sälja alkohol till någon under 20 år. Jag är därför särskilt glad över att ålderskontrollen uppnår en ny toppnivå, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget.

I år landar Systembolagets Nöjd kund index (NKI), på 80,7 procent (81,9).

– Det är oerhört glädjande att resultatet visar på en fortsatt stabilt hög nivå och att kunderna fortfarande är nöjda med vår verksamhet. Att kombinera samhällsansvar med god service är något vi ständigt arbetar med, säger Ann Carlsson Meyer, VD på Systembolaget. 

Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol och även för 2021 var stödet för Systembolagets ensamrätt, fortsatt högt. Opinionsindex (OPI), som mäter svenskarnas inställning till ensamrätten, visar att 75,2 procent (76,0) vill behålla Systembolagets ensamrätt.

Systembolaget har sedan början av pandemin noggrant följt utvecklingen av alkoholkonsumtionen genom månatliga undersökningar. Dessa undersökningar visar att de flesta har en oförändrad konsumtion. Systembolagets försäljningsandel har under pandemin ökat, medan resandeinförsel och restaurangförsäljning har minskat.

• Försäljningsvolymen uppgick till 577,0 (569,1) miljoner liter, vilket innebar en ökning med en procent.

• Intäkterna ökade till 38 120 (36 737) miljoner kronor, vilket innebar en ökning med fyra procent.

• Rörelseresultatet uppgick till 428 (542) miljoner kronor, vilket innebar en sänkning med 21 procent.  

– Systembolaget ökade försäljningsvolymen med en procent, vilket vi ser var en effekt av fortsatta restriktioner samt ett minskat resande. Det lägre resultatet förklaras främst av ökade försäljningskostnader genom ökade personalkostnader kopplade till extra insatser till följd av pandemin så som slussning och andra volymdrivna kostnader både i butik, på depå samt inom e-handeln, säger Frida Roswall, t.f. Ekonomidirektör på Systembolaget.

Läs mer i Systembolagets Bokslutskommuniké 2021 här

Bilder

  • Ann Carlsson Meyer Bild beskuren.jpg
  • Ann Carlsson Meyer Bild stående.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.