Pressrum

Pressrum

20 jan 2022
Alkoholforskning

Systembolaget beviljar 9 miljoner kronor till alkoholforskning för 2022

Systembolagets Alkoholforskningsråd har för 2022 fördelat totalt 9,3 miljoner kronor till 31 olika alkoholforskningsprojekt. Genom att stödja forskning bidrar Systembolaget till att öka kunskapen om alkoholens risker. 

Av de 31 tilldelade alkoholforskningsprojekt är 16 helt nya och de resterande 15 projekten har beviljats medel för ett andra år från Systembolagets Alkoholforskningsråd. Mottagarna är såväl etablerade som juniora forskare.  

– Systembolagets Alkoholforskningsråd har för närvarande två fokusområden, ett som gäller konsekvenser för barn av vuxnas alkoholkonsumtion och ett annat som handlar om tillgångsbegränsande åtgärder när det gäller alkohol, för här känner vi att det fortfarande finns kunskapsluckor som vi gärna vill bidra till att täppa till, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget. 

När det gäller bedömningen av inkomna ansökningar så har vi prioriteringsordning där Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som gäller alkoholförebyggande arbete. 

– Resultaten av forskningsprojekten ska gärna kunna implementeras av professioner som arbetar med alkoholförebyggande arbete eller inom vård och behandling. Därför är det värdefullt för oss att forskningsrådet består av både forskare och representanter som har förankring eller bakgrund inom de professionerna, säger Anna Raninen, ansvarig för alkoholforskning på Systembolaget. 

Bland de projekt som har beviljats stöd för 2022 finns ett som ska studera hur Corona relaterade begränsningar av alkoholserveringen påverkade våldsbrottsligheten. Ett annat projekt ska titta på hur socioekonomiska förhållanden kan tänkas påverka utrikesföddas alkoholvanorna över tid i Sverige och ett tredje skall studera elevhälsans alkoholförebyggande arbete. 

Bland de projekt som har beviljats stöd för 2022 finns ett som ska studera elevhälsans alkoholförebyggande arbete. Ett annat projekt ska titta på hur socioekonomiska förhållanden kan tänkas påverka utrikesföddas alkoholvanorna över tid i Sverige och ett tredje skall studera hur Corona relaterade begränsningar av alkoholserveringen påverkade våldsbrottsligheten. 

Om Systembolagets Alkoholforskningsråd 

Alkoholforskningsrådet är fristående från Systembolaget och består för närvarande av fjorton ledamöter samt en ordförande. Tio ledamöter är experter och forskare inom alkoholforskningsområdet och fem är företrädare för allmänna samhällsintressen.  

Om Systembolagets engagemang i alkoholforskning 

I Systembolagets uppdrag ingår att informera om alkoholens risker. Det är därför angeläget att forskare dels undersöker hur den som dricker alkohol påverkas, dels hur alkoholens skadeverkningar drabbar andra än konsumenten. Forskningen som Systembolagets Alkoholforskningsråd finansierar, samt annan forskning inom alkoholområdet, kommuniceras bland annat vid en årlig alkoholforskningskonferens. 

Här finns alla forskningsprojekt som beviljats stöd för 2021: https://www.omsystembolaget.se/folkhalsa/forskning/systembolaget-alkoholforskningsrad/

Mer information kan du finna här: https://www.omsystembolaget.se/vart-uppdrag/forskning/

Bilder

  • Anna Raninen.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.