Pressrum

Pressrum

02 sep 2022
Hållbarhet

Systembolagets nya klimatmål; siktar på halverat utsläpp 2030

Målen som beslutades av Systembolagets styrelse den 24 augusti gäller alla betydande utsläpp i såväl egen verksamhet som i hela värdekedjan. Det här innebär en rejäl ambitionshöjning för Systembolagets redan befintliga fokus på att begränsa klimatutsläppen.  

– Alla världens företag och organisationer behöver axla sin roll i klimatkampen och som statligt bolag ser styrelsen att Systembolaget bör gå i bräschen. Därför har vi nu fattat beslut om dessa ambitiösa mål för att begränsa klimatpåverkan i så stor utsträckning som möjligt, menar Systembolagets styrelseordförande Göran Hägglund. 

De nya vetenskapligt baserade målen utgår från vad som anses nödvändigt för att nå Parisavtalets målsättning att hålla den globala uppvärmningen till högst 1,5 grad, vilket innebär att utsläppen från hela Systembolagets värdekedja ska halveras till år 2030. Här ingår odling, tillverkning, förpackningar, transporter samt kundens resor till och från butiker. Redan år 2025 ska dessutom utsläppen från den egna driften har minskat med 90 % jämfört med år 2019. Dessa mål utgör delmål mot år 2045 då Systembolaget ska ha netto noll i klimatpåverkan. 

– Jag är stolt över att vi nu har dessa tuffa och nödvändiga klimatmål att leva upp till. De är ambitiösa och för att nå dem ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete med bland annat våra många leverantörer. Hela värdekedjan från odling av råvara till återvinning av förpackning påverkar hur betydande utsläppen blir. Vi bär ett stort ansvar att göra allt vi kan när det gäller att minska klimatutsläppen i hela kedjan, säger Ann Carlsson Meyer, VD Systembolaget. 

Systembolaget genomför redan idag en rad insatser som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Till exempel genom att minska utsläppen från dryckesförpackningarna, minska utsläppen från transporterna av dryck till och från våra butiker och depåer samt minska utsläppen från elanvändning och resor. Men nu växlar Systembolaget upp genom att målen också omfattar bland annat odling och produktion av dryck, internationella transporter samt kundernas transporter. Även utsläpp från uppvärmningen av butikerna är nu målsatta.  

Nästa steg handlar om att få målen godkända enligt det internationella systemet Science Based Target Initiative. Att få de nya klimatmålen godkända är en viktig milstolpe för Systembolagets hållbarhetsstrategi.

Bilder

  • Närbild vinranka.jpg

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.