Pressrum

Pressrum

29 aug 2023

Kommentar rättsprocesser mot distansförsäljning

Systembolaget har bedrivit rättsprocesser mot två företag, Winefinder och Vivino, gällande de legala förutsättningarna att driva gränsöverskridande distansförsäljning med alkohol till svenska konsumenter.

Högsta domstolens dom från 7 juli 2023 gentemot Winefinder är tydlig med att Systembolaget har ensamrätt på försäljning av alkohol både i butik och e-handel i Sverige men att Winefinders nuvarande sätt att bedriva distansförsäljning är tillåten under befintlig lagstiftning då försäljningen anses ske i annat land. Eftersom domstolen redan tidigare slagit fast att rättsfrågan i de två fallen väsentligen är densamma meddelade Systembolaget Patent- och överdomstolen den 28 augusti att talan mot Vivino återkallas.

-Det här är en logisk konsekvens av Högsta domstolens dom då den centrala rättsfrågan är densamma i de båda rättsfallen. Domen ger en tydlighet kring hur nuvarande lagstiftning ska tolkas. Systembolagets samhällsuppdrag att sälja alkohol med ensamrätt och ansvar i Sverige i syfte minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan är oförändrat, säger Malin Sandquist.

Försäljning av alkohol med begränsad tillgänglighet och utan privata vinstintressen och merförsäljning är enligt forskningen viktiga hörnstenar i att hålla nere konsumtionen av alkohol och begränsa dess skadeverkningar. Det är nu upp till lagstiftaren att ta frågan vidare om eventuellt behov av förtydligad lagstiftning och hur tillsyn ska säkerställas.

 

Senaste nyheter

12 jan 2023
Övrigt
För att framtidssäkra hela Systembolaget genomförs en omorganisering på huvudkontoret under första kvartalet 2023. Förändringarna syftar framför allt till att öka fokus på arbetet med digitalisering, hållbarhet och folkhälsa och rör varken butikerna eller varudepåerna.
I samband med förändringarna uppstår en övertalighet på cirka 100 tjänster på huvudkontoret i Stockholm.
18 jan 2023
Systembolagets uppdrag
Langning av alkohol till ungdomar är fortfarande utbrett. Och det är vänner, syskon och föräldrar som tillhandahåller alkoholen. Men om dessa sa nej och avstod från att köpa ut alkohol så skulle nästan hälften av de unga, 45 procent, avstå från att skaffa alkohol.